Σχεδιάζω για όλους

Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές/ήτριες με

  • Προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες)
  • Προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)
  • Κινητικά προβλήματα
  • Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία
  • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

Υποστηρικτικό υλικό  για τα ΣΔΕΥ και τις ΕΔΕΑΥ

http://www.prosvasimo.gr/el/