Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88, 11 Απριλίου 2012
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4074
Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες