Γενικά

Σχολεία, εκπαιδευτικοί, μαθητές/ήτριες και εκπαιδευτικές δράσεις.

Το ιστολόγιο του νεοϊδρυθέντος ΕΕΕΕΚ Αριδαίας.

http://blogs.sch.gr/eeeekaridaias/

Το ιστολόγιο του ΕΕΕΕΚ Κατερίνης

https://eeeekkaterinis.wordpress.com/

Το ιστολόγιο του ΕΕΕΕΚ Φλώρινας

http://eeeek-florin.flo.sch.gr/cms/

Το ιστολόγιο του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Βέροιας

http://tee-eaav-veroias.ima.sch.gr/

Το ιστολόγιο του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Κατερίνης

http://teeeidagkaterinis.weebly.com/

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τη συνεργασία του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Κατερίνης με το Μουσικό Γυμνάσιο Κατερίνης και το σύλλογο Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης με θέμα τον αθλητισμό 

One thought on “Γενικά

 1. Γ΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  1. Υποβοηθούν τους μαθητές στις βασικές τους ανά−
  γκες, όπως στη χρήση τουαλέτας, ατομικής υγιεινής,
  καθαριότητας, αλλαγής ρούχων, σίτισης και γενικά στην
  αυτοεξυπηρέτηση τους. Σε εξαιρετικά δύσκολες και
  ιδιαίτερες περιπτώσεις μαθητών, έχουν τη συνδρομή και
  του λοιπού προσωπικού του σχολείου με την έγκριση ή
  ενημέρωση του διευθυντή.
  2. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων,
  απασχολούν δημιουργικά τους μαθητές και ενθαρρύ−
  νουν τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες
  μέσα και έξω από την τάξη, ακολουθώντας το ημερήσιο
  πρόγραμμα του σχολείου.
  3. Βοηθούν στην αποβίβαση και επιβίβαση των μα−
  θητών στα σχολικά λεωφορεία, χωρίς να τους συνο−
  δεύουν στα δρομολόγια, και συνεργάζονται με τους
  εφημερεύοντες,
  4. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ως μέλη του συλ−
  λόγου προσωπικού του σχολείου. Λαμβάνουν μέρος
  ισότιμα στις δραστηριότητες του και διατυπώνουν τις
  απόψεις τους για θέματα που εμπίπτουν στην αρμο−
  διότητα τους ή είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. Δεν
  απαλλάσσονται από τα γενικά ή ειδικά καθήκοντα και
  από την ανάληψη εργασιών που ο διευθυντής του σχο−
  λείου μπορεί να τους αναθέσει στο πλαίσιο της ίσης
  μεταχείρισης.
  5. Επικοινωνούν με τους γονείς, έπειτα από συνεννό−
  ηση με το διευθυντή, ενημερώνοντας τους για θέματα
  διαβίωσης των μαθητών στο σχολείο και τους προ−
  τείνουν τρόπους στήριξης και καθημερινής φροντίδας
  στο σπίτι, αντίστοιχους με αυτούς που εφαρμόζονται
  στο σχολείο.
  6. Εξαιρούνται από τις εφημερίες του σχολείου λόγω
  της ιδιομορφίας που παρουσιάζει το εργασιακό τους
  πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να διαφοροποιείται εξαι−
  τίας των μη προβλέψιμων αναγκών των μαθητών.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 8 Μαρτίου 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.